Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1828296

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 lutego 2013 r.
I SA/Wa 1738/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Boniecka-Płaczkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. M. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) czerwca 2012 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący, R. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z (...) czerwca 2012 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość.

Prawomocnym postanowieniem z 26 października 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 1738/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi na ww. decyzję Ministra.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że skarga R. M. z (...) sierpnia 2012 r. została złożona z uchybieniem ustawowego trzydziestodniowego terminu przewidzianego do jej wniesienia - art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej: p.p.s.a.).

W związku z powyższym Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.