Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989316

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 lutego 2009 r.
I SA/Wa 1714/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska.

Sędziowie WSA: Gabriela Nowak (spr.), Elżbieta Sobielarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2009 r. sprawy ze skargi M.S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...) września 2008 r. nr (...) w przedmiocie opinii w sprawie podziału nieruchomości oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.