Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2885826

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 października 2012 r.
I SA/Wa 1625/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Dargas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 października 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi K. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lipca 2012 r. Nr (...) w przedmiocie zmiany wysokości zasiłku stałego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.