Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966821

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 października 2015 r.
I SA/Wa 162/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu D. G. od postanowienia referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 162/15 w sprawie ze skargi D. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) listopada 2014 r., nr (...) w przedmiocie uznania wypłaconego zasiłku rodzinnego za świadczenie nienależnie pobrane postanawia: odrzucić sprzeciw.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 15 września 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 162/15 referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odmówił przyznania D. G. prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika z urzędu (pkt 1 orzeczenia) oraz umorzył postępowanie w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych (pkt 2 orzeczenia) w sprawie ze skargi D. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) listopada 2014 r., nr (...) w przedmiocie uznania wypłaconego zasiłku rodzinnego za świadczenie nienależnie pobrane.

Odpis wskazanego postanowienia został doręczony skarżącej w dniu 5 października 2015 r., co wynika ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru (k. 91).

W dniu 15 października 2015 r. (data stempla pocztowego) skarżąca wniosła do tutejszego Sądu sprzeciw od uprzednio wymienionego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 259 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) od postanowień referendarza sądowego m.in. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy, strona może wnieść do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciw w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zarządzenia lub postanowienia.

W myśl § 2 powołanego art. sprzeciw wniesiony po terminie sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W przedmiotowej sprawie sprzeciw od opisanego postanowienia z dnia 15 września 2015 r. skarżąca wniosła w dniu 16 października 2015 r. (data stempla pocztowego), podczas gdy ostatnim dniem do wniesienia sprzeciwu na to postanowienie był dzień 12 października 2015 r. Jak z tego wynika sprzeciw ten został wniesiony z przekroczeniem terminu.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 259 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.