Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2893883

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lutego 2011 r.
I SA/Wa 1615/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Skiba.

Sędziowie WSA: Elżbieta Lenart (spr.), Emilia Lewandowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2011 r. sprawy ze skargi S. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) maja 2010 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.