I SA/Wa 1603/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3021869

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2019 r. I SA/Wa 1603/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Przemysław Żmich (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi A. O. i Z. O. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta (...) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2018 r. sygn. I SAB/Wa 302/18 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. O. i Z. O. pismem z (...) lipca 2019 r. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na niewykonanie przez Prezydenta (...) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2018 r. sygn. I SAB/Wa 302/18.

W niniejszej sprawie zarządzeniem z 31 lipca 2019 r. skarżący wezwani zostali do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi skarżących 13 września 2019 r. (karta nr 25 akt sądowych).

Po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych 15 października 2019 r. nie zidentyfikowano wpłaty w kwocie 200 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W niniejszej sprawie zarządzeniem z 31 lipca 2019 r. strona skarżąca wezwana została do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi skarżących 13 września 2019 r., a zatem termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął 20 września 2019 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych 15 października 2019 r. nie zidentyfikowano wpłaty w kwocie 200 zł, co oznacza, że w zakreślonym terminie skarżący nie uiścili wpisu od skargi.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.