Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966819

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2016 r.
I SA/Wa 1579/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Justyna Wtulich po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi R. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku okresowego postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego P. Z. kwotę 180,00 zł. (sto osiemdziesiąt złotych) oraz kwotę 41,40 złotych (czterdzieści jeden złotych i czterdzieści groszy) stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie i wniesienie odpowiedzi na skargę kasacyjną oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, łącznie kwotę 221,40 zł. (dwieście dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści groszy).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2013 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika.

Na tej podstawie, po wystąpieniu Sądu do Okręgowej Izby Radców Prawnych w (...), na pełnomocnika skarżącego został wyznaczony radca prawny - P. Z.

Wyrokiem z dnia 14 listopada 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta (...) z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...).

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2013 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyznał na rzecz radcy prawnego P. Z. kwotę 295,20 złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

W dniu 19 grudnia 2013 r. (data stempla biura podawczego) do Sądu wpłynęła skarga kasacyjna od ww. wyroku Sądu sporządzona przez pełnomocnika organu.

W dniu 4 lutego 2014 r. (data stempla biura podawczego) do Sądu wpłynęła odpowiedź na skargę kasacyjna sporządzona przez pełnomocnika skarżącego - radcę prawnego P. Z. W ww. odpowiedzi pełnomocnik wniósł o zasądzenie kosztów postępowania wg. norm przepisanych oświadczając, że strona nie uiściła żadnej kwoty na rzecz pełnomocnika tytułem świadczonej pomocy prawnej z urzędu.

Wyrokiem z dnia 7 października 2015 r. sygn. akt I OSK 471/14 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i oddalił skargę kasacyjną. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że wniosek pełnomocnika zawarty w odpowiedzi na skargę kasacyjną rozpozna Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po zwrocie akt.

Po sprawdzeniu w aktach sądowych ustalono, że pełnomocnik reprezentował skarżącego na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 7 października 2015 r.

Uzasadnienie prawne

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. wyznaczony adwokat, radcy prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490).

W niniejszej sprawie zastosowanie ma przepis § 14 ust. 2 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia. Stosownie do jego treści za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym stawka wynosi 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1 lit. c tj. 240,00 złotych, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny - 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120,00 złotych.

W myśl § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1 należy podwyższyć o stawkę podatku od towaru i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującego w dniu orzekania o tych opłatach. Obecnie stawka ta wynosi 23%. Ponadto, stosownie do treści § 16 ww. rozporządzenia wniosek powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części.

W niniejszej sprawie radca prawny został ustanowiony pełnomocnikiem skarżącego przed wydaniem przez Sąd I instancji wyroku w sprawie. Za reprezentowanie skarżącego w postępowaniu przed sądem administracyjnymi w pierwszej instancji postanowieniem z dnia 12 grudnia 2013 r. przyznano pełnomocnikowi wynagrodzenie.

Następnie pełnomocnik sporządził i wniósł odpowiedź na skargę kasacyjną organu od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji. Pełnomocnik reprezentował także skarżącego na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 7 października 2015 r. Wniosek pełnomocnika o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu zawiera oświadczenie, o którym mowa w § 16 ww. rozporządzenia.

Wskazać należy, że w uchwale z dnia 19 listopada 2012 r. sygn. akt. II FPS 4/12 Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów stwierdził, że odpowiedź na skargę kasacyjną, o której mowa w art. 179 p.p.s.a. jest pismem procesowym strony, która nie wniosła skargi kasacyjnej. Mimo, że pismo to nie podlega szczególnym rygorom poza wskazanymi w art. 49 p.p.s.a., jej autor, profesjonalny pełnomocnik, powinien w terminie jaki zakreślił mu ustawodawca, ustosunkować się do żądań zawartych w skardze kasacyjnej, podnosić zarzuty i argumenty przeciwko podstawom kasacyjnym i ich uzasadnieniu. Zatem swym charakterem odpowiedź na skargę kasacyjną najbardziej zbliżona jest do czynności sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej. W związku z tym przyjąć należy, że za sporządzenie i wniesienie odpowiedzi na skargę kasacyjną profesjonalnemu pełnomocnikowi przysługuje opłata (stawka minimalna) jak za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej.

Skoro zaś w realiach niniejszej sprawy wyznaczony radca prawny w ramach postępowania kasacyjnego sporządził i wniósł w terminie odpowiedź na skargę kasacyjną organu, oraz reprezentował skarżącego na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym należało mu przyznać wynagrodzenie w wysokości 180,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 złotych - łącznie kwotę 221,40 złotych.

O powyższym orzeczono, na podstawie art. 250 i art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. w związku z § 14 ust. 2 pkt 2 lit. a wyżej powołanego Rozporządzenia.

Uwzględniono przy tym treść § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1805). Z przepisów tych wynika bowiem, że chociaż niniejsze - nowe - rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., to jednak w sprawach wszczętych i niezakończonych przed tą datą, stosuje się przepisy dotychczasowe, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.