Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989295

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 lutego 2009 r.
I SA/Wa 1552/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tarnowska (spr.).

Sędziowie WSA: Daniela Kozłowska, Elżbieta Lenart.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2009 r. sprawy ze skargi I. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) sierpnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.