Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097875

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 grudnia 2011 r.
I SA/Wa 1499/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Dargas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. i J. W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) czerwca 2011 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 14 lipca J. W. i J. W. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) czerwca 2011 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 8 sierpnia 2011 r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od przedmiotowej skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (k-11). W zakreślonym powyżej terminie skarżący złożyli wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Postanowieniem z dnia 28 września 2011 r. sygn. akt I SA/Wa 1499/11 Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odmówił przyznania wnioskowanego prawa pomocy. W związku z uprawomocnieniem się powyższego postanowienia wezwaniem z dnia 27 października 2011 r. wezwano skarżących do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z dnia 8 sierpnia 2011 r. poprzez uiszczenie, w terminie 7 dni, kwoty 200 zł tytułem wpisu sądowego od przedmiotowej skargi pod rygorem jej odrzucenia. Odpis ww. wezwania został skutecznie doręczony skarżącym w dniu 2 listopada 2011 r., co wynika ze znajdujących się w aktach sprawy zwrotnych potwierdzeń odbioru (k-63,k-64). Wobec czego ostatnim dniem terminu do uiszczenia wpisu od skargi był dzień 9 listopada 2011 r.

Z adnotacji Oddziału Finansowo-Budżetowego tutejszego Sądu (k-68 verte) wynika, że do dnia 29 listopada 2011 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do przedmiotowej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie skarżący pomimo wezwania nie uiścili wpisu od skargi, wobec czego skargę należało odrzucić na podstawie z art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.