Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966815

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 października 2015 r.
I SA/Wa 1498/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Grzegorz Antas Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 216 października2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) lipca 2015 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości postanawia: przyznać prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

J. P., wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) lipca 2015 r. w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości, wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

We wniosku skarżący wskazał, że prowadzi gospodarstwo domowe samotnie. Źródłem utrzymania strony są dochody z gospodarstwa rolnego ((...) ha), w tym wydzierżawionej nieruchomości rolnej w wysokości (...) zł (miesięcznie). Skarżący odkreślił zły stan prowadzonego gospodarstwa, przejawiający się w braku maszyn oraz inwentarza, a także tragiczne warunki zamieszkania (w budynku brak oświetlenia oraz doprowadzonej wody).

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważyć należało, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W rozpoznawanej sprawie wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w powyższym zakresie został uznany za usprawiedliwiony, co wynikało z uznania, że przedstawione w oświadczeniu informacje odnoszące się do stanu majątkowego wnioskodawcy wskazują na to, iż skarżący nie jest w stanie za pośrednictwem własnych dochodów wywiązać się z obowiązku poniesienia kosztów sądowych.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.