Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966814

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 października 2015 r.
I SA/Wa 1493/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Justyna Wtulich Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku K. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi K. G. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) czerwca 2015 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej postanawia: I. przyznać K. G. prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata, II. umorzyć postępowanie w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął w dniu 16 października 2015 r. (data stempla biura podawczego) formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wnioskodawca wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego i adwokata z urzędu.

Z nadesłanego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z matką i utrzymuje się z dochodu uzyskiwanego z tytułu renty w wysokości (...) zł netto miesięcznie oraz emerytury rolniczej otrzymywanej przez matkę w wysokości (...) zł netto miesięcznie. Łączny dochód netto wnioskodawcy i jego matki wynosi (...) zł miesięcznie. Wnioskodawca podał, że jest współwłaścicielem (...) - letniego domu drewnianego o powierzchni (...) m 2 nie przedstawiającego żadnej wartości rynkowej oraz nieruchomości rolnej o powierzchni (...) ha, gdzie grunty orne stanowią (...) ha, a lasy (...) ha. Wnioskodawca podał, że posiada stodołę oraz budynek gospodarczy. Zaznaczył, że nie posiada urządzeń i inwentarza żywego. Wnioskodawca dodał, że jest inwalidą, z orzeczoną (...) grupą inwalidztwa i niepełnosprawnością ruchową, jednak ze względu na brak środków finansowych nie może zakupić wózka inwalidzkiego. Wnioskodawca zaznaczył, że żyje wyłącznie z renty, która z trudem wystarcza na opłaty, zakup lekarstw oraz bieżące utrzymanie.

Wnioskodawca oświadczył, że posiada zobowiązania stałe tytułem zaciągniętej pożyczki w wysokości (...) zł z wysokością rat spłaty po (...) zł miesięcznie. Wskazał, że na utrzymanie domu (w tym zakup węgla i drewna) przeznacza około (...) zł rocznie, tytułem opłat za media (w tym energię elektryczną, wodę, kanalizację, telefon) około (...) zł rocznie, na zakup lekarstw dla siebie około (...) zł rocznie oraz na zakup lekarstw dla matki około (...) zł, na ubezpieczenie majątkowe (...) zł, oraz na utrzymanie i wyżywienie około (...) zł rocznie. Po podzieleniu ww. wydatków ponoszonych przez wnioskodawcę rocznie przez 12 miesięcy ((...) zł + (...) zł + (...) zł + (...) zł, (...) zł, (...) zł) i zsumowaniu ich miesięczne wydatki wnioskodawcy wynoszą około (...) zł.

W tym stanie sprawy stwierdzono, co następuje:

Stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie z art. 245 § 1-3 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

Mając na uwadze okoliczności niniejszej sprawy uznać należy, że wnioskodawca wykazał, iż znajduje się w sytuacji materialnej kwalifikującej go do przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Sytuacja majątkowa wnioskodawcy jest na tyle trudna, że nie jest on w stanie bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym ponieść kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika z wyboru.

Ze względu na fakt, iż wnioskodawca wniósł o ustanowienie adwokata i radcy prawnego z urzędu, dokonano wyboru i ustanowiono dla wnioskodawcy w niniejszej sprawie adwokata. Wyjaśnić należy, że dla zapewnienia stronie należytej reprezentacji przed sądem administracyjnym wystarczające jest bowiem ustanowienie jednego pełnomocnika. Zgodnie bowiem z treścią art. 205 § 2 p.p.s.a. niezbędne koszty postępowania strony reprezentowanej przez zawodowego pełnomocnika obejmują wynagrodzenie i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego.

Jednocześnie ze względu na ustawowe zwolnienie wnioskodawcy, na podstawie art. 239 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a., od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych zbędne stało się rozpoznawanie wniosku w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Stosownie do treści art. 239 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej (a taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie) nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Stosownie natomiast do treści art. 249a p.p.s.a. dodanego ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658) jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku stało się zbędne postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się. Z tego względu, umorzono postępowanie w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 249a i 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.