Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026829

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 lutego 2009 r.
I SA/Wa 1422/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Przemysław Żmich.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Stowarzyszenia (...) w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) lipca 2008 r., nr (...) w przedmiocie pomocy pieniężnej przysługującej rodzinie zastępczej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

(...) Stowarzyszenie (...) w P. - zwane dalej Stowarzyszeniem wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) lipca 2008 r., nr (...) w przedmiocie pomocy pieniężnej przysługującej rodzinie zastępczej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Wezwaniem z dnia 8 października 2008 r. Sąd zobowiązał L. W. Prezesa Zarządu Stowarzyszenia do uzupełnienia, w terminie 7 dni, braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym i odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem, pod rygorem jej odrzucenia. Powyższe wezwanie zostało doręczone Stowarzyszeniu za pośrednictwem osoby upoważnionej do odbioru pism, o której mowa w art. 67 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., w dniu 13 października 2008 r. Fakt ten potwierdza znajdujące się w aktach sprawy: zwrotne potwierdzenie odbioru wezwania przez A. K., uwierzytelnione pełnomocnictwo pocztowe i upoważnienie z dnia 20 września 2007 r.

W dniu 13 listopada 2008 r. Stowarzyszenie złożyło Sądowi wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków skargi wraz z wierzytelną kopią - postanowienia sądu rejestrowego z dnia 5 listopada 2002 r., sygn. akt (...) o wpisie Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń i odpisu skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 7 stycznia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1422/08 odmówił przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Należało zauważyć, że zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Taka sytuacja ma również miejsce, gdy braki formalne zostaną uzupełnione po terminie, ponieważ przepis art. 85 p.p.s.a. traktuje czynność w postępowaniu sądowym podjętą przez stronę po upływie terminu jako bezskuteczną.

Z akt sprawy wynika, że termin na dokonanie wskazanej wyżej czynności upłynął w dniu 20 października 2006 r. Dokument stwierdzający umocowanie L. W. Prezesa Zarządu Stowarzyszenia do działania w jego imieniu przed sądem administracyjnym oraz odpis skargi zostały natomiast wniesione do Sądu w dniu 13 listopada 2008 r., o czym świadczy znajdująca się w aktach sprawy koperta (k-60).

Braki formalne skargi nie zostały zatem uzupełnione przez Stowarzyszenie w terminie zakreślonym w wezwaniu Sądu z dnia 8 października 2008 r. Dokonanie czynności uzupełnienia braków po terminie powoduje, że czynność tę - wobec jednoznacznej treści wskazanego wyżej przepisu art. 85 - należało uznać za bezskuteczną, zwłaszcza, że termin do uzupełnienia braków formalnych skargi nie został stronie przywrócony. Postanowienie Sądu odmawiające przywrócenia terminu stało się prawomocne w dniu 20 stycznia 2009 r.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.