Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966807

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 października 2015 r.
I SA/Wa 1408/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. G. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) czerwca 2015 r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za niezaprzestanie prowadzenia placówki postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) czerwca 2015 r. P. G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem organu, skargę na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Wojewody (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) nakładającą karę pieniężną w wysokości (...) zł za niezaprzestanie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku po uprawomocnieniu się decyzji Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2013 r. nr (...) o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości (...) zł za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą "(...)" w (...) przy ul. (...).

Zarządzeniem z dnia 21 sierpnia 2015 r. Sąd zobowiązał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od powyższej skargi w kwocie (...) ((...)) złotych, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie zostało doręczone skarżącej w dniu 27 sierpnia 2015 r., co wynika ze znajdującego się w aktach zwrotnego potwierdzenia odbioru przedmiotowego zarządzenia (karta nr 15).

Jak wynika z pisma Oddziału Finansowo-Budżetowego z dnia 28 września 2015 r., w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga (art. 230 § 2). Stosownie zaś do treści art. 220 § 3 powołanej wyżej ustawy skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi został skarżącej doręczony w dniu 27 sierpnia 2015 r. Zatem siedmiodniowy termin do dokonania wskazanej wyżej czynności bezskutecznie upłynął w dniu 3 września 2015 r. Do dnia wydania niniejszego postanowienia, skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.