Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852080

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 lipca 2014 r.
I SA/Wa 1378/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Boniecka-Płaczkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. na decyzję Wojewody (...) a dnia (...) marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość postanawia na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt I SA/Wa 1275/14, I SA/Wa 1378/14, I SA/Wa 1401/14 oraz prowadzić je pod sygnaturą I SA/Wa 1275/14

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.