Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777405

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 kwietnia 2015 r.
I SA/Wa 1374/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Justyna Wtulich Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi G. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie: odmowy przyznania zasiłku celowego postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego K. R. kwotę 120,00 zł. (sto dwadzieścia złotych) oraz kwotę 27,60 zł. (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą 23% podatku VAT, łącznie kwotę 147,60 zł. (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 29 lipca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę G. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2014 r. nr (...).

Postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2014 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego.

Na tej podstawie, po wystąpieniu Sądu do Okręgowej Izby Radców Prawnych w (...), na pełnomocnika skarżącej został wyznaczony radca prawny K. R.

W dniu 16 października 2014 r. (data stempla biura podawczego) do Sądu wpłynął wniosek pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wraz z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Postanowieniem z dnia 27 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Na powyższe postanowienie pełnomocnik skarżącej wniósł zażalenie wraz z wnioskiem o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, nieopłaconych w całości, ani w części.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 12 marca 2015 r. sygn. akt I OZ 206/15 oddalił zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2014 r.

Uzasadnienie prawne

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. wyznaczony adwokat, radcy prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490).

W niniejszej sprawie zastosowanie ma przepis § 14 ust. 2 pkt 2 lit. d ww. Rozporządzenia. Stosownie do jego treści stawka minimalna w postępowaniu zażaleniowym przed sądem administracyjnym wynosi 120,00 złotych.

W myśl § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1 należy podwyższyć o stawkę podatku od towaru i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującego w dniu orzekania o tych opłatach. Obecnie stawka ta wynosi 23%.

Mając na uwadze fakt, iż wyznaczony pełnomocnik sporządził i wniósł zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2014 r. należało mu przyznać wynagrodzenie w wysokości 120,00 złotych powiększone o podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 złotych - łącznie kwotę 147,60 złotych.

O powyższym orzeczono, na podstawie art. 250 i art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. w związku z § 14 ust. 2 pkt 2 lit. d wyżej powołanego Rozporządzenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.