Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097873

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 marca 2011 r.
I SA/Wa 1362/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. B. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) maja 2010 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza obecnymi granicami RP postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) czerwca 2010 r. skarżący J. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) maja 2010 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza granicami RP.

Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału I z dnia (...) sierpnia 2010 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 maja 2010 r. w kwocie 200 złotych (słownie: dwieście złotych), w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. W odpowiedzi skarżący złożył wniosek o przyznania prawa pomocy.

Zarządzeniem z dnia (...) października 2010 r. pozostawiono wniosek skarżącego bez rozpoznania. Wobec faktu, że skarżący nie złożył sprzeciwu od powyższego zarządzenia wezwano go do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) sierpnia 2010 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu.

Powyższe zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w dniu 3 lutego 2011 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych stwierdzono, że do dnia 18 lutego 2011 r. nie został uiszczony w niniejszej sprawie wpis sądowy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie, ponowne wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego zostało doręczone skarżącemu w dniu 3 lutego 2011 r. Termin na wykonanie wezwania upływał zatem w dniu 10 lutego 2011 r

We wskazanym terminie nie został uiszczony wymagany wpis od skargi.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.