Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966805

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 października 2015 r.
I SA/Wa 1353/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Lenart.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia B. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 1353/15 w sprawie ze skargi B. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 11 września 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 1353/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił wstrzymania wykonania decyzji Burmistrza Miasta i Gminy (...) z dnia (...) marca 2015 r., nr (...), w sprawie w sprawie ze skargi B. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...), wydaną w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej Przesyłka zawierająca powyższe orzeczenie, przesłana pełnomocnikowi strony skarżącej, była dwukrotnie awizowana w dniach 21 i 30 września 2015 r. oraz zwrócona do nadawcy w dniu 7 października 2015 r., a następnie uznana za doręczoną w dniu 5 października 2015 r.

Pismem nadanym w dniu z dnia 13 października 2015 r. (data stempla pocztowego) skarżąca wniosła zażalenie na powyższe postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zażalenie wnosi się w terminie 7 dni.

Natomiast stosownie do treści art. 178 w związku z art. 197 § 2 cytowanej ustawy, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpatrywanej sprawie postanowienie Sądu z dnia 11 września 2015 r. zostało uznane za doręczone stronie skarżącej w dniu 5 października 2015 r., bowiem przesyłka sądowa je zawierająca była dwukrotnie awizowana w dniach 21 i 30 września a następnie zwrócona w dniu 7 października 2015 r. do nadawcy.

W tych okolicznościach koniec terminu do wniesienia zażalenia przypadał na dzień 12 października 2015 r.

Natomiast skarżący wniósł zażalenie w dniu 13 października 2015 r., tj. po upływie 7 dniowego terminu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.