I SA/Wa 1340/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2443913

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017 r. I SA/Wa 1340/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Durzyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu H. G. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji postanawia: odrzucić sprzeciw.

Uzasadnienie faktyczne

Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa, działając na podstawie art. 138 § 2 k.p.a., decyzją z dnia (...) czerwca 2017 r., nr (...) uchyliła w całości decyzję Wojewody (...) z dnia (...) marca 2015 r., nr (...) vodmawiającą uchylenia ostatecznej decyzji Wojewody (...) z dnia (...) października 2012 r. stwierdzającej, że (...) maja 1990 r. Gmina (...) nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, prawo własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej (...), obręb (...), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr (...) o pow. (...) ha objętej księgą wieczystą KW nr (...) - i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Na powyższą decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniósł H. G. (dalej jako: skarżący).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Należy wyjaśnić, że z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935; zwana dalej: ustawą nowelizującą), którą wprowadzono m.in. szereg istotnych zmian w procedurze sądowoadministracyjnej uregulowanej w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 718 z późn. zm., dalej jako: p.p.s.a.). Na mocy art. 9 pkt 7 ustawy nowelizującej, w dziale III ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, po rozdziale 3 dodano rozdział 3a, obejmujący art. 64a do 64d. Dodany tą nowelizacją art. 64a p.p.s.a. stanowi, że od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw, zwany dalej "sprzeciwem od decyzji". Zgodnie z art. 64c § 1 p.p.s.a. sprzeciw od decyzji wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji. Stosownie do art. 64b § 1 p.p.s.a. do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, o ile ustawa nie stanowi inaczej. W myśl art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po terminie do jej wniesienia postanowieniem, które może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

W myśl art. 17 ust. 1 ustawy nowelizującej do postępowań przed sądami administracyjnymi, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym. W konsekwencji wszystkie sprawy wszczęte przed sądami administracyjnymi po dniu 1 czerwca 2017 r. podlegają rozpoznaniu już według reguł obowiązujących na gruncie ustawy znowelizowanej. W rozpoznawanej sprawie postępowanie sądowe zostało wszczęte już po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. po dniu 1 czerwca 2017 r. Od zaskarżonej decyzji przysługiwał zatem sprzeciw, a nie jak błędnie pouczył organ - skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Z akt sprawy wynika, że zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 4 lipca 2017 r. Zatem czternastodniowy termin do wniesienia sprzeciwu od decyzji upłynął w dniu 18 lipca 2017 r., a wskazany w pouczeniu zaskarżonej decyzji trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 3 sierpnia 2017 r.

Skarga, którą Sąd zakwalifikował jako sprzeciw od decyzji, została natomiast wniesiona w dniu 4 sierpnia 2017 r. (data stempla pocztowego), a zatem z przekroczeniem zarówno 14-dnowego terminu, jak i 30-dniowego terminu przewidzianego dotychczas na złożenie skargi.

Z tych względów Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 64b § 1 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.