Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423269

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 października 2013 r.
I SA/Wa 1330/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Dargas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi G.K. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) kwietnia 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia sprostować z urzędu błąd pisarski w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 1330/13, w ten sposób, że w komparycji sentencji wyroku wpisać jako datę wydania postanowienia, nie dzień "12 maja 2013 r.", ale prawidłowo dzień "12 września 2013 r.".

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Zarządzeniem z dnia 12 września 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skierował sprawę o sygn. akt I SA/Wa 1330/13 na posiedzenie niejawne celem rozpoznania złożonego przez stronę skarżącą wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 września 2013 r. Sąd wydał postanowienie, którym odmówił przyznania skarżącej prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Jak wynika z akt sprawy w komparycji sentencji ww. postanowienia zawarto w dwóch miejscach oczywistą omyłkę pisarską, polegającą na błędnym wskazaniu daty (miesiąca) wydanego orzeczenia, wpisując dzień "12 maja 2013 r." zamiast prawidłowo dzień 12 września 2013 r.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.