Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2876603

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 stycznia 2012 r.
I SA/Wa 132/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tarnowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa (...) w W., (...) Zarządu (...), A. R. i E. W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) listopada 2009 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.