Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966803

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 października 2015 r.
I SA/Wa 1285/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Kołtun-Kulik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) maja 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) lipca 2015 r. E. S., reprezentowany przez adwokata K. K., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) maja 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy C. z dnia (...) października 1978 r., znak (...).

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału I z dnia 1 września 2015 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis wskazanego zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 8 września 2015 r.

Wpis sądowy nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata, w tym opłata, o której mowa w art. 235a. Stosownie zaś do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżący wezwany do uiszczenia wymaganego wpisu w wysokości 200 zł, pomimo prawidłowego wezwania doręczonego pełnomocnikowi skarżącego w dniu 8 września 2015 r. - wpisu nie uiścił.

Skarga nie została opłacona i jako taka podlegała odrzuceniu.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.