Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423267

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 października 2013 r.
I SA/Wa 1281/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Lenart.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2012 r., nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) decyzją z dnia (...) marca 2012 r., nr (...), orzekło o odmowie przyznania specjalnego zasiłku celowego. Przedmiotowe orzeczenie doręczone zostało J. O. w dniu 27 kwietnia 2012 r.

W dniu 30 kwietnia 2013 r. (data stempla pocztowego) J. O. bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniósł skargę na powyższą decyzję. Następnie została ona przesłana do organu w dniu 10 maja 2013 r. (data stempla pocztowego). W skardze zawarty został wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Postanowieniem z dnia 31 lipca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił ww. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na mocy art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Natomiast w myśl art. 53 § 1 tego aktu skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W niniejszej sprawie zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego doręczono stronie skarżącej w dniu 27 kwietnia 2012 r. - co wynika ze zwróconej do organu niedoręczonej przesyłki znajdującej się w aktach administracyjnych sprawy.

Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie upłynął zatem w dniu 28 maja 2012 r.

Tymczasem, w niniejszej sprawie skarga została wniesiona skutecznie w dniu 10 maja 2013 r. (bowiem w tym dniu została ona przesłana przez Sąd do organu), a więc z blisko rocznym uchybieniem terminu.

Ponadto prawomocnym postanowieniem z dnia 31 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 1281/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.