I SA/Wa 1267/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3101381

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 2018 r. I SA/Wa 1267/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Durzyńska (spr.).

Sędziowie WSA: Dorota Apostolidis, Przemysław Żmich.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2018 r. sprawy ze skargi K. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.