Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1606154

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2010 r.
I SA/Wa 1262/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Miernik.

Sędziowie WSA: Emilia Lewandowska Przemysław Żmich (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2010 r. sprawy ze skargi J.K. i B.D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu podania oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., po rozpoznaniu wniosku J.K. i B.D. o ponowne rozpatrzenie sprawy, postanowieniem z dnia (...) kwietnia 2010 r., nr (...) utrzymało w mocy swoje postanowienie z dnia (...) lutego 2010 r., nr (...) o zwrocie na podstawie art. 66 § 3 k.p.a. skargi z dnia (...) grudnia 2009 r. na bezczynność Prezydenta W. polegającą na nierozpoznaniu wniosku w sprawie przyznania użytkowania wieczystego do gruntu położonego w W. przy ul. (...).

Zaskarżone postanowienie zostało wydane w następującym stanie sprawy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. postanowieniem z dnia (...) lutego 2010 r., nr (...) uznało się za niewłaściwe do załatwienia sprawy i zwróciło na podstawie art. 66 § 3 k.p.a. J.K. i B.D. pismo z dnia (...) grudnia 2009 r. w którym skarżące zarzucają Prezydentowi W. bezczynność polegającą na nierozpoznaniu wniosku J.K. z dnia (...) kwietnia 1998 r. o przyznanie użytkowania wieczystego do gruntu położonego w W. przy ul. (...).

Od powyższego postanowienia J.K. i B.D. złożyły wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. postanowieniem z dnia (...) kwietnia 2010 r., nr (...) utrzymało w mocy swoje postanowienie z dnia (...) lutego 2010 r., nr (...). W uzasadnieniu organ wskazał, że skierowany do Kolegium wniosek dotyczy ustanowienia użytkowania wieczystego w trybie art. 207 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Zdaniem Kolegium, organami właściwymi do rozpatrywania spraw prowadzonych w trybie art. 207 tej ustawy, a zatem wynikłych ze stosunków cywilnoprawnych, są sądy powszechne, ponieważ od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste następuje tylko w drodze umowy cywilnoprawnej. Organ odwoławczy uznał zatem, że dotychczasowe postępowanie administracyjne stało się bezprzedmiotowe, gdyż sprawa utraciła administracyjny charakter. Załatwienie tej sprawy wymaga złożenia oświadczenia woli. Jeżeli natomiast Gmina odmówi uwzględnienia wniosku oświadczenie właściciela może zostać zastąpione orzeczeniem sądu powszechnego (art. 64 Kodeksu cywilnego).

Od postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2010 r., nr (...) J.K. i B.D. wniosły skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, domagając się uchylenia zaskarżonego postanowienia i zasądzenia na ich rzecz kosztów postępowania. Zaskarżonemu postanowieniu zarzuciły naruszenie art. 2 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 z późn. zm.) oraz w związku z art. 37 k.p.a. poprzez błędne przyjęcie, że samorządowe kolegium odwoławcze nie jest właściwe do rozpoznania skargi na bezczynność Prezydenta (...) W. w sytuacji, gdy Prezydent (...) W. zadeklarował wszczęcie postępowania w sprawie wniosku skarżących o ustanowienie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. (...) w W., a następnie nie doszło do żadnych działań ze strony organu administracji. W uzasadnieniu skarżące podniosły, że kluczowe dla przyjęcia administracyjnoprawnego charakteru niniejszej sprawy jest oświadczenie Zastępcy Prezydenta (...) W. (w aktach sprawy), który w piśmie z dnia (...) kwietnia 2008 r. poinformował skarżące, że w związku z pozostającym w aktach sprawy wnioskiem z dnia (...) kwietnia 1998 r. złożonym przez J.K. dotyczącym ustanowienia użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej przy ul. (...) będzie prowadzone w trybie pilnym postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustanowienie użytkowania wieczystego w trybie art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wbrew twierdzeniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie można zatem przyjąć, że doszło do uchylenia się Prezydenta (...) W. od zawarcia umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego, co skutkowało by możliwością skierowania sprawy na drogę postępowania cywilnego. Wobec stanowiska Zastępcy Prezydenta (...) W. z dnia (...) kwietnia 2008 r. wszczęcie obecnie procesu cywilnego w przedmiocie zawarcia umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego należy uznać za przedwczesne.

Z uwagi na to, że po deklaracji z dnia (...) kwietnia 2008 r. nie nastąpiły żadne działania należy przyjąć, że wystąpiły przesłanki skutkujące koniecznością wniesienia zażalenia w trybie art. 37 k.p.a. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga nie jest uzasadniona.

Rację ma Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. twierdząc, że złożone w niniejszej sprawie pismo J.K. i B.D. z dnia (...) grudnia 2009 r. zawierające zażalenie na bezczynność Prezydenta W., wniesione na podstawie art. 37 § 1 k.p.a., podlegało zwrotowi.

Sąd zauważa, że sprawa zainicjowana wnioskiem J.K. z dnia (...) kwietnia 1998 r. o przyznanie użytkowania wieczystego do gruntu położonego w W. przy ul. (...) (a tej dotyczy powyższe zażalenie) toczy się - zgodnie z żądaniem strony - w trybie art. 207 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - zwanej dalej ugn. Uszło uwadze skarżących, że w sprawie tej Prezydent W. nie działa jako organ administracji publicznej i nie prowadzi postępowania administracyjnego w sprawie indywidualnej rozstrzyganej w drodze decyzji administracyjnej. Wobec tego wniosek z dnia nie podlega załatwieniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 1 pkt 1 k.p.a.).

W niniejszej sprawie Prezydent W. działa jako organ wykonawczy Miasta (...) W., które jako gmina miejska jest właścicielem mienia objętego żądaniem wniosku z dnia (...) kwietnia 1998 r. (Księga wieczysta nr (...)). W niniejszej sprawie Prezydent W. nie działa jako organ administracji publicznej lecz jako organ osoby prawnej (Miasta (...) W.), na który ustawa (art. 25 ugn) nałożyła obowiązek gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (nie wyłączając obowiązków wynikających z przepisów szczególnych). Gospodarowanie zasobem oznacza zaś dokonywanie m.in. czynności faktycznych oraz czynności prawnych, w tym i uprawnienie do zbycia gruntu poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste na podstawie art. 207 ust. 1 ugn (art. 25 ust. 2 w zw. z art. 13 ust. 1 ugn), jeżeli - czego Sąd w niniejszej sprawie nie może przesądzić - nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa.

Wobec tego zażalenie wniesione w piśmie z dnia (...) grudnia 2009 r. nie mogło być rozpatrzone na podstawie art. 37 § 2 k.p.a., ponieważ w sprawie prowadzonej na podstawie wniosku z dnia (...) kwietnia 1998 r. Prezydenta W. nie obowiązuje Kodeks postępowania Administracyjnego, w szczególności terminy załatwienia sprawy przewidziane w art. 35 § 1 -3 k.p.a.

Skoro zatem sprawa zainicjowana wnioskiem z dnia (...) kwietnia 1998 r. ma charakter sprawy cywilnej (a nie sprawy administracyjnej), to Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. prawidłowo zastosowało przepis art. 66 § 3 k.p.a. i zwróciło skarżącym podanie z dnia (...) grudnia 2009 r. Jak słusznie wskazał organ podanie to dotyczy bowiem sprawy do której załatwienia - w razie odmowy oddania przez Prezydenta W. przedmiotowego gruntu w użytkowanie wieczyste - właściwy będzie sąd powszechny.

Błędny jest natomiast zarzut skargi, że o charakterze sprawy zainicjowanej wnioskiem z dnia (...) kwietnia 1998 r. zadecydował w piśmie z dnia (...) kwietnia 2008 r. zastępca Prezydenta W. Po pierwsze w piśmie tym nie wskazano, że w sprawie prowadzone jest i będzie postępowanie administracyjne (w piśmie tym wskazano, że będzie prowadzone postępowanie). Z pism znajdujących się w aktach sprawy (pism Urzędu Miasta (...) W. z dnia: (...) lipca 2009 r., (...) września 2009 r., (...) maja 2010 r.) wynika zaś, że Prezydent W. nie prowadzi w tej sprawie postępowania administracyjnego, lecz postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenia okoliczności świadczących o istnieniu podstaw do zaspokojenia roszczenia z art. 207 ugn. Po drugie, o tym czy sprawa ma charakter cywilnoprawny, czy administracyjnoprawny nie decyduje zastępca Prezydenta W., lecz właściwe dla danej sprawy przepisy prawa. Skoro z przepisu art. 207 ugn wynika, że posiadaczowi gruntu przysługuje względem właściciela roszczenie o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze umowy, to z tego przepisu wynika, że wniosek z dnia (...) kwietnia 1998 r. został złożony w sprawie cywilnej.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.