Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3013641

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2019 r.
I SA/Wa 1238/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Chaciński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia (...) kwietnia 2019 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

K. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia (...) maja 2019 r. na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia (...) kwietnia 2019 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału I z dnia 14 czerwca 2019 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis wskazanego zarządzenia został doręczony skarżącej w dniu 1 lipca 2019 r., a zatem siedmiodniowy termin do jego wykonania upłynął w dniu 8 lipca 2019 r.

Wpis sądowy nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata, w tym opłata, o której mowa w art. 235a. Stosownie zaś do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżąca wezwana do uiszczenia wymaganego wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł, pomimo wezwania doręczonego skarżącej w dniu 1 lipca 2019 r. - wpisu nie uiścił.

Skarga nie została opłacona i jako taka podlegała odrzuceniu.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.