Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3013573

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
I SA/Wa 1225/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

D. J. pismem z dnia 14 maja 2019 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego.

Pismem z dnia 1 lipca 2019 r. wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez podpisanie skargi lub nadesłanie jej podpisanego egzemplarza.

Przesyłka zawierająca przedmiotowe wezwanie z 1 lipca 2019 r. awizowana przez pocztę w dniu 5 lipca 2019 r. i w dniu 15 lipca 2019 r., nie została przez skarżącego odebrana, w związku z czym w dniu 23 lipca 2019 r. nastąpił jej zwrot do nadawcy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Zgodnie natomiast z art. 46 § 1 pkt 4 powołanej ustawy, każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Z kolei w myśl art. 58 § 1 pkt 3 tej ustawy, jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzupełniono braków formalnych skargi, Sąd skargę odrzuca.

Jak wynika z adnotacji Urzędu Pocztowego (...), znajdującej się na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, przesyłkę zawierającą wezwanie z dnia 1 lipca 2019 r. do podpisania skargi lub nadesłania jej podpisanego egzemplarza, pozostawiono w dniu 5 lipca 2019 r. w placówce pocztowej, a zawiadomienie o korespondencji pozostawiono w oddawczej skrzynce pocztowej. Przedmiotową przesyłkę awizowano ponownie w dniu 15 lipca 2019 r., a następnie w dniu 23 lipca 2013 r. nastąpił jej zwrot do nadawcy. Wymogi skutecznego doręczenia zostały więc zachowane. Doręczenie wezwania z dnia 1 lipca 2019 r., stosownie do treści art. 73 § 1 i § 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nastąpiło skutecznie w dniu 19 lipca 2019 r. Termin do podpisania skargi lub nadesłania jej podpisanego egzemplarza upłynął więc w dniu 26 lipca 2019 r. Z akt sądowych niniejszej sprawy wynika natomiast, że skarżący nie wykonał przedmiotowego wezwania - nie podpisał złożonej skargi. Skarga podlega więc odrzuceniu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.