Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2600475

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 listopada 2018 r.
I SA/Wa 1214/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Kosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 1994 r., sygn. akt II SA 1258/94 postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia (...) maja 2018 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga (...) z dnia (...) maja 2018 r. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 1994 r., sygn. akt II SA 1258/94. Wyrokiem tym Sąd oddalił skargę (...) na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia (...) lipca 1994 r., nr (...), w przedmiocie przejęcia na rzecz Państwa nieruchomości rolnej.

Niniejsza skarga (...) jest kolejną skargą o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA z dnia 21 listopada 1994 r. sygn. akt II SA 1258/94. Pierwsza skarga (...) z dnia (...) kwietnia 2011 r. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego ww. wyrokiem została prawomocnie odrzucona postanowieniem z dnia 21 września 2011 r., sygn. akt IV SA/Wa 750/11.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga (...) o wznowienie postępowania podlega odrzuceniu z uwagi na jej niedopuszczalność.

Stosownie do art. 103 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 z późn. zm.) w sprawie o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydanym przed dniem 1 stycznia 2004 r., orzeka właściwy wojewódzki sąd administracyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a.

Zgodnie zaś z art. 278 p.p.s.a. po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana.

Tymczasem skarga (...) z dnia (...) maja 2018 r. o wznowienie postępowania sądowego została wniesiona z przekroczeniem terminu określonego w cytowanym wyżej art. 278 p.p.s.a. a w sprawie nie zachodzi sytuacja, o której mowa w tym przepisie in fine. W sprawie bezsporne jest, iż wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie stał się prawomocny w dniu 21 listopada 1994 r., co wynika z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 z późn. zm.). Przedmiotowa skarga (...) o wznowienie postępowania sądowego zakończonego przedmiotowym orzeczeniem wniesiona zaś została dopiero w dniu 18 maja 2018 r. (data nadania skargi w urzędzie pocztowym), a zatem po upływie ponad dwudziestu trzech lat od wydania kwestionowanego rozstrzygnięcia.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 280 § 1 w związku z art. 278 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.