Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920201

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 lipca 2012 r.
I SA/Wa 1180/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M. N. na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) z dnia (...) stycznia 2011 r., nr (...) w przedmiocie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu. sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w uzasadnieniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 1180/11 w ten sposób, że na stronie drugiej uzasadnienia, wers szósty od dołu zamiast daty "16 kwietnia" wpisać "6 kwietnia"

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści przepisu art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej "p.p.s.a.", Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Zgodnie natomiast z przepisem art. 166 p.p.s.a. do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Z akt sprawy jednoznacznie wynika, że w uzasadnieniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 1180/11 zawarto oczywistą omyłkę pisarską polegającą na tym, że błędnie wskazano datę, kiedy upłynął termin do wniesienia skargi kasacyjnej tj. "16 kwietnia" zamiast "6 kwietnia".

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 156 § 1 i 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.