Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2994031

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lipca 2018 r.
I SA/Wa 1159/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu L. D., M. D. i G. D. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala sprzeciw.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.