Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2703736

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
I SA/Wa 1144/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Kosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) stycznia 2019 r. nr (...) w przedmiocie uznania ponaglenia za nieuzasadnione postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

(...) Spółka z o.o. pismem z dnia (...) lutego 2019 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) stycznia 2019 r. nr (...).

Zaskarżonym postanowieniem Wojewoda (...) uznał za nieuzasadnione ponaglenie w sprawie bezczynności Prezydenta (...) w przedmiocie wydania postanowienia o odmowie udostępnienia akt sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w (...), stanowiącą działkę ewidencyjną nr (...) o pow. (...) z obrębu (...), uregulowaną w księdze wieczystej (...), przejętą na rzecz (...) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na podstawie decyzji Prezydenta (...) Nr (...) z dnia (...) czerwca 2015 r. o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. (...) na odcinku od ul. (...) do ul. (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Na wstępie wyjaśnić należy, że merytoryczne rozpatrzenie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia. Skarga jest dopuszczalna, gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu, skargę wniesie uprawniony podmiot oraz gdy spełnia ona wymogi formalne i została złożona w terminie. Stwierdzenie braku którejś z wymienionych przesłanek dopuszczalności zaskarżenia uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu, co w konsekwencji prowadzi do jej odrzucenia.

Zakres kognicji sądu administracyjnego określa art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. z 2018 r. Dz. U. poz. 1302, z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.". Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 2 i 3 tej ustawy skarga do sądu administracyjnego przysługuje na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty, postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu.

W ocenie Sądu zaskarżone postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) stycznia 2019 r. nie mieści się we wskazanym wyżej katalogu postanowień poddanych kognicji sądu administracyjnego. Przedmiotem skargi jest postanowienie Wojewody (...) uznające wniesione w sprawie ponaglenie za nieuzasadnione w trybie art. 37 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z treścią tego przepisu, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (§ 1 pkt 1 bezczynność), postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (§ 1 pkt 2 przewlekłość). Organ rozpatrujący ponaglenie wydaje postanowienie. Na podstawie art. 37 § 6 w związku z art. 141 § 1 k.p.a. na takie postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie takie nie kończy postępowania i nie rozstrzyga sprawy co do istoty, jest bowiem wydane w postępowaniu "wpadkowym". Nie jest ono również wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Postanowienia takie nie podlegają zatem zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Obowiązujący stan prawny nie upoważnia więc do zakwalifikowania przedmiotowej skargi do spraw, o których mowa w art. 3 § 2p.p.s.a. Przedmiotowa skarga podlega zatem odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.