Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001836

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2018 r.
I SA/Wa 1144/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Dargas.

Sędziowie WSA: Bożena Marciniak (spr.), Anna Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w (...) na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) kwietnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.