I SA/Wa 1137/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812171

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2016 r. I SA/Wa 1137/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenia nieważności orzeczenia postanawia podjąć zawieszone postanowieniem z dnia 12 maja 2016 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.