Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2876738

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 stycznia 2012 r.
I SA/Wa 1090/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Kosińska (spr.).

Sędziowie WSA: Jolanta Dargas Dariusz Pirogowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi I. K. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) kwietnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.