Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1563975

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 r.
I SA/Wa 1064/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska (spr.).

Sędziowie WSA: Dorota Apostolidis Tadeusz Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2014 r. sprawy ze skargi D.W. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi W. grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 95/13

1.

wymierza Prezydentowi W. grzywnę w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku;

2.

zasądza od Prezydenta W. na rzecz D.W. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

D.W. wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wymierzenie Prezydentowi W. grzywny w związku z niewykonaniem przez organ wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 95/13. Wyrokiem tym Sąd w punkcie 1 zobowiązał Prezydenta W. do wydania rozstrzygnięcia w sprawie wniosku D.W. z dnia 26 marca 2012 r. o przyznanie odszkodowania za część nieruchomości położonej w W. przy ul. (...), ozn. hip. (...) w terminie dwóch miesięcy od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem; w punkcie 2 stwierdził, że bezczynność Prezydenta W. w prowadzeniu postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

W uzasadnieniu skarżąca podniosła, że termin wyznaczony przez Sąd wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 95/13, nie został przez organ dotrzymany. Zaznaczyła, że jedyną czynnością podjętą przez Prezydenta W. było wydanie zawiadomienia z dnia 2 października 2013 r. informującego o konieczności przesunięcia terminu załatwienia sprawy do 31 grudnia 2013 r. Przeszkodami w wydaniu decyzji w terminie wyznaczonym przez Sąd były: potrzeba aktualizacji operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości oraz bardzo duża ilość spraw z zakresu odszkodowań. Skarżąca stwierdziła ponadto, że organ pozostawił bez odpowiedzi wezwanie do wykonania prawomocnego wyroku Sądu z dnia 11 kwietnia 2013 r., czym - w jej ocenie - potwierdził fakt swojej bezczynności i lekceważenia obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiadając na skargę Prezydent W. wniósł o jej oddalenie i wyjaśnił, że w toku prowadzonego postępowania zgromadzono szereg materiałów mających na celu określenie, czy nieruchomość spełnia przesłanki art. 215 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Organ wyjaśnił, że pismem z dnia 25 marca 2014 r. poinformował pełnomocnika strony postępowania o przyczynach niedotrzymania terminu wskazanego w wyroku Sądu z dnia 11 kwietnia 2013 r. oraz w piśmie organu z dnia 2 września 2013 r. Jednocześnie nadmienił, że jako datę zakończenia postępowania wskazał dzień 31 lipca 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jest uzasadniona, co skutkować musi wymierzeniem Prezydentowi W. grzywny.

Przede wszystkim wskazać należy, że skarga w niniejszej sprawie złożona została w trybie art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - powoływana dalej jako "p.p.s.a.". Przepis ten stanowi, że w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania oraz w razie bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

W rozpoznawanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 95/13, w punkcie 1 zobowiązał Prezydenta W. do wydania rozstrzygnięcia w sprawie wniosku D.W. z dnia 26 marca 2012 r. o przyznanie odszkodowania za część nieruchomości położonej w W. przy ul. (...), ozn. hip. (...) w terminie dwóch miesięcy od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem; w punkcie 2 stwierdził, że bezczynność Prezydenta W. w prowadzeniu postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Bezsporne jest, że akta sprawy wraz z prawomocnym wyrokiem Sądu wpłynęły do Kancelarii Urzędu Miasta W. w dniu 24 czerwca 2013 r. (prezentata organu). Niekwestionowaną okolicznością jest również to, że do dnia wniesienia skargi z dnia 17 lutego 2014 r., mimo uprzedniego wezwania organu przez skarżącą do wykonania prawomocnego wyroku, Prezydent W. nie wykonał nałożonego wyrokiem Sądu zobowiązania do zakończenia postępowania. Ponadto w aktach sprawy brak jest również informacji, aby organ wydał rozstrzygnięcie w sprawie do dnia orzekania przez Sąd.

W tym stanie rzeczy wniosek o wymierzenie Prezydentowi W. grzywny jest niewątpliwie uzasadniony. Zważyć bowiem należy, że niewykonywanie wyroków sądów - niezależnie od tego czy są to wyroki sądów administracyjnych (jak w niniejszej sprawie), czy sądów powszechnych - w demokratycznym państwie prawnym nie może być tolerowane. W szczególności nie można zaakceptować, czy też usprawiedliwiać sytuacji, gdy wyroki sądów nie są respektowane przez organy władzy publicznej. Taka sytuacja wszak prowadzić musi nieuchronnie do podważania zaufania jednostek do tych organów, jak też szerzej do samej władzy publicznej. Świadczy przy tym o braku poszanowania prawa przez organy, które same zobowiązane są do jego stosowania.

W realiach niniejszej sprawy Sąd ocenił, iż wystarczająco represyjną, jak też dyscyplinującą funkcję spełni grzywna w wysokości 2000 złotych, która to kwota mieści się w wymiarze grzywny określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a. i jest adekwatna z punktu widzenia wielkości przekroczenia terminu załatwienia sprawy wyznaczonego przez Sąd (10 miesięcy), przy jednoczesnym uwzględnieniu charakteru oraz stopnia skomplikowania sprawy. Sąd wziął pod uwagę, że organ podjął czynności zmierzające do wydania decyzji w sprawie, m.in. dotyczące sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego aktualizacji operatu szacunkowego nieruchomości położonej w W. przy ul. (...). Klauzula aktualizacji opatrzona jest jednak datą 27 listopada 2013 r. Od tej daty, mimo wezwania w dniu 15 stycznia 2014 r. Prezydenta W. do wykonania prawomocnego wyroku Sądu, organ nie podjął już żadnej czynności merytorycznej w sprawie. Jedynie pismem z dnia 25 marca 2014 r., działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), poinformował stronę o przyczynie niezakończenia postępowania w terminie wyznaczonym przez Sąd oraz przewidywanej dacie wydania decyzji do 31 lipca 2014 r.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 154 § 1 w zw. z art. 154 § 6 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji. O zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 200 i art. 205 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.