Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2007 r.
I SA/Wa 1055/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Dzbeńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia (...) kwietnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę postanawia

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić P. Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

P. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. pismem z dnia 28 maja 2007 r. wniosły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia (...) kwietnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę.

Pismami z dnia 28 czerwca 2007 r. Sąd wezwał pełnomocników strony skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie 1 egzemplarza odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie pełnomocnicy pouczeni zostali, że nadesłanie odpisu skargi przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałe osoby z tego obowiązku.

Wezwania doręczone zostały w dniu 5 lipca 2007 r. Termin do ich wykonania upływał zatem w dniu 12 lipca 2007 r. Mimo upływu wyznaczonego terminu wezwania Sądu nie zostały wykonane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. W myśl zaś art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy, jeżeli nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, sąd skargę odrzuca.

W rozpoznawanej sprawie, mimo stosownych wezwań Sądu, nie uzupełniono braków formalnych skargi - nie złożono żądanego przez Sąd odpisu skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia (...) kwietnia 2007 r. w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę. Skarga podlega więc odrzuceniu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 58 § 1 pkt 3 i art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.