Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920198

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lipca 2012 r.
I SA/Wa 1046/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Grzegorz Antas Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi K. G. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) kwietnia 2012 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych w (...).

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa z (...) kwietnia 2012 r. w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, skarżąca K. G. wystąpiła o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

W wypełnionym urzędowym formularzu PPF wnioskodawczyni podała, że prowadzi gospodarstwo domowe samotnie. Jest osobą w bardzo podeszłym wieku (93 lata) i jej źródłem utrzymania pozostaje świadczenie emerytalne w wysokości (...) zł brutto. Skarżąca zamieszkuje w mieszkaniu o powierzchni (...) m2. Nie posiada, według złożonych wyjaśnień, oszczędności. Jak wynika z wniosku, po opłaceniu kosztów związanych z utrzymaniem (eksploatacją) mieszkania skarżącej pozostaje kwota ok. (...) zł, która przeznaczana jest na kupno żywności, ewentualnie leków.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważyć należało, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej: p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Wniosek skarżącej w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika uznać należy za uzasadniony, mając na uwadze, że ustalenia przyjęte w sprawie wskazują na zaistnienie okoliczności, do której nawiązuje przywołany wyżej art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Zgodnie z przedstawionym przez stronę oświadczeniem, dochody i wydatki konieczne gospodarstwa domowego prowadzonego przez wnioskodawczynię równoważą się, co w sytuacji braku możliwości uzyskania przez skarżącą we względy na wiek i stan zdrowia dodatkowych dochodów nie pozwala w otrzymywanym świadczeniu emerytalnym odnaleźć źródła pokrycia kosztów postępowania.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.