Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 października 2007 r.
I SA/Wa 1038/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Przemysław Żmich.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W. K. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1038/07 oddalającego skargę W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. POSTANOWIENIE Dnia 30 października 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej W. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1038/07 oddalającego skargę W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

POSTANOWIENIE

Dnia 30 października 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym:

Przewodniczący Asesor WSA Przemysław Żmich po rozpoznaniu w dniu 30 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W. K.

o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1038/07 oddalającego skargę W. K.

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r., nr (...)

w przedmiocie zasiłku celowego

postanawia:

odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2007 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt I SA/Wa 1038/07 został ogłoszony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalający skargę W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego.

W dniu 22 września 2007 r. skarżący złożył Sądowi wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Z akt sprawy wynika, że termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu z dnia 11 września 2007 r. upłynął w dniu 18 września 2007 r. Zatem wniosek W. K. w tym przedmiocie nadesłany Sądowi w dniu 22 września 2007 r. został złożony po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w art. 141 § 2 wskazanej wyżej ustawy.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 141 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, jak w sentencji.

POSTANOWIENIE

Dnia 30 października 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym:

Przewodniczący Asesor WSA Przemysław Żmich po rozpoznaniu w dniu 30 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej W. K.

od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1038/07 oddalającego skargę W. K.

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r., nr (...)

w przedmiocie zasiłku celowego

postanawia:

odrzucić skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 11 września 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1038/07 oddalił skargę W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego.

W dniu 22 września 2007 r. W. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną od wyroku Sądu z dnia 11 września 2007 r.

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku przysługuje skarga kasacyjna. Według art. 175 § 1 i 2 tej ustawy skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z wyłączeniem przypadków, gdy skargę kasacyjną sporządził sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Należało zatem uznać, że złożona w niniejszej sprawie skarga kasacyjna jest niedopuszczalna. Jako środek odwoławczy sporządzony osobiście przez stronę nie spełnia bowiem wymogów określonych w art. 175 § 1 i 2 powołanej wyżej ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd, na podstawie art. 178 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji.