Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2008 r.
I SA/Wa 1038/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Lucyna Picho (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata E. O. o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 24 stycznia 2008 r. adwokat E. O. wniósł o przyznanie mu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej w ramach przyznanego z urzędu prawa pomocy z tytułu sporządzenia stwierdzenia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Pełnomocnikowi ustanowionemu w sprawie na podstawie art. 244 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przysługuje wynagrodzenie w zakresie ustanowionym w art. 250 tejże ustawy. Zgodnie z tym przepisem wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stosownie do § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części.

Zarówno we wniosku z dnia 24 stycznia 2008 r. jak i w piśmie z dnia 23 stycznia 2008 r. (k- 113 do 114) brak jest oświadczenia, o którym mowa w § 20 ww. rozporządzenia.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 8 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.