Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 października 2008 r.
I SA/Wa 1037/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Przemysław Żmich.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata M. P. o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: zasądzić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata M. P. z Kancelarii Adwokackiej w W. przy ul. (...), tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę (...) zł ((...) groszy), w tym tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę (...) zł ((...) groszy).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowiono jak wyżej na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i d w związku z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c, § 19 pkt 1 i § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).