Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 lipca 2008 r.
I SA/Wa 1037/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Przemysław Żmich.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej W.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1037/07 oddalającego skargę W.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Sygn. akt I SA/Wa 1037/07 POSTANOWIENIE Dnia 17 lipca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia W.K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1037/07 odrzucające skargę kasacyjną w sprawie ze skargi W.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

POSTANOWIENIE

Dnia 17 lipca 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym:

Przewodniczący asesor WSA Przemysław Żmich po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej W.K.

od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1037/07 oddalającego skargę W.K.

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...)

w przedmiocie zasiłku celowego

postanawia:

odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie Wyrokiem z dnia 11 września 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1037/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę W.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego.

Uzasadnienie do powyższego orzeczenia nie zostało sporządzone.

W dniu 21 stycznia 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga kasacyjna od niniejszego wyroku z dnia 11 września 2007 r., sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem, wniesiona w imieniu skarżącego W.K.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 173 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Zgodnie zaś z art. 177 § 1 tej ustawy, skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. W ocenie sądu wskazany w powołanym przepisie trzydziestodniowy termin liczy się od dnia doręczenia stronie orzeczenia dokonanego zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 141 § 2 powołanej ustawy. Oznacza to, że w sprawach, w których skargę oddalono, możliwość wniesienia skargi kasacyjnej powstaje tylko wtedy, gdy strona zażądała w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku doręczenia jej orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

W rozpoznawanej sprawie skarżący W.K. w dniu 22 września 2007 r. wystąpił z wnioskiem o doręczenie mu odpisu sentencji wyroku z dnia 11 września 2007 r. wraz z uzasadnieniem, lecz Sąd postanowieniem z dnia 30 października 2007 r. odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku z uwagi na fakt, że wniosek o jego sporządzenie złożony został z uchybieniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa w art. 141 § 2 wskazanej wyżej ustawy, które uzyskało walor prawomocności w dniu 28 lutego 2008 r. (k. 147).

Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny należy stwierdzić, że wniesiona skarga kasacyjna, jako przedwczesna, jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Z powyższych względów, na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Sygn. akt I SA/Wa 1037/07

POSTANOWIENIE

Dnia 17 lipca 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym:

Przewodniczący asesor WSA Przemysław Żmich po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia W.K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1037/07 odrzucające skargę kasacyjną w sprawie ze skargi W.K.

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...)

w przedmiocie zasiłku celowego

postanawia:

odrzucić zażalenie.

Sygn. akt I SA/Wa 1037/07

Uzasadnienie Postanowieniem z dnia 30 października 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1037/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną W.K. - jako wniesioną z naruszeniem art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - od wyroku Sądu z dnia 11 września 2007 r. odrzucającego jego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego.

Powyższe postanowienie z dnia 30 października 2007 r. wraz z uzasadnieniem i stosownym pouczeniem o możliwości i trybie wniesienia środka zaskarżenia doręczone zostało skarżącemu w dniu 13 listopada 2007 r.

Na przedmiotowe postanowienie, pismem z dnia 13 listopada 2007 r. W.K. wniósł zażalenie osobiście przez niego sporządzone, nadane listem poleconym w dniu 16 listopada 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Natomiast z treści przepisu art. 194 § 4 tej ustawy wynika, że zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być bezwzględnie sporządzone przez podmiot mający status profesjonalnego pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, co ma zapewnić niezbędny poziom profesjonalizmu zarzutów.

O powyższym obowiązku skarżący został jednoznacznie pouczony w punkcie 5 pisma Sądu z dnia 31 października 2007 r., przy którym doręczono mu odpis postanowienia z dnia 30 października 2007 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej wraz z uzasadnieniem (karta 43 akt sądowych). Mimo tego, skarżący obowiązku tego nie dopełnił i wniósł zażalenie osobiście przez niego sporządzone.

Zgodnie z dyspozycją art. 178 w związku z art. 197 § 2 tej ustawy, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne.

Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny należy stwierdzić, że zażalenie wniesione zostało z naruszeniem art. 194 § 4 powołanej ustawy, wobec czego jest niedopuszczalne i obliguje Sąd do jego odrzucenia.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.