Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2008 r.
I SA/Wa 1037/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Przemysław Żmich.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1037/07 oddalającego skargę W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 3 stycznia 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek adwokata M. P. działającego w imieniu W. K. o przywrócenie W. K. terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1037/07 oddalającego skargę W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego. W uzasadnieniu pełnomocnik skarżącego wskazał, że wyrok Sądu został wydany w dniu 11 września 2007 r., zaś w piśmie z dnia 5 października 2007 r. skarżący wystąpił do Sądu o ustanowienie pełnomocnika z urzędu do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej. Pełnomocnik skarżącego podniósł, że został wyznaczony do reprezentowania W. K. w dniu 19 grudnia 2007 r., a pismo z Okręgowej Rady Adwokackiej w W. w tej sprawie otrzymał w dniu 28 grudnia 2007 r. Pełnomocnik zauważył, że powyższe okoliczności świadczą o tym, że zarówno strona jak i jej pełnomocnik nie ponoszą winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, skoro strona i jej pełnomocnik nie miały wpływu na upływ czasu jaki pochłonął proces obiegu dokumentów związanych z załatwieniem wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Zgodnie z art. 86 § 1 i 2 oraz art. 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uchybiony przez stronę termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: 1) strona wystąpi do sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu; 2) wniosek zostanie złożony w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu; 3) jednocześnie z wniesieniem wniosku zostanie dokonana czynność, dla której określony był termin; 4) w piśmie tym strona uprawdopodobni okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu; 5) uchybienie terminu nie powoduje dla strony ujemnych skutków w zakresie postępowania sądowego.

W ocenie Sądu wniosek W. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej spełnia przesłanki, warunkujące przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu z dnia 11 września 2007 r.

Z akt sprawy wynika bowiem, że pełnomocnik strony nie ponosi winy w uchybieniu terminu do wniesienia środka odwoławczego. Pełnomocnik skarżącego w tym samym dniu, w którym otrzymał pismo Okręgowej Rady Adwokackiej w W. informujące go o wyznaczeniu pełnomocnikiem z urzędu wystąpił bowiem z prośbą o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej i w ciągu 7 dni od dnia dowiedzenia się o tej okoliczności ową prośbę złożył.

Z tego względu Sąd, na podstawie art. 86 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji.