Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2007 r.
I SA/Wa 1033/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Przemysław Żmich.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. S. i P. S. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia (...) kwietnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości pod drogę krajową postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

I. S. i P. S. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Budownictwa z dnia (...) kwietnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie pod budowę drogi krajowej, nieruchomości stanowiącej własność I. i P. S., oznaczonej jako działka nr (...).

Pismami z dnia 26 czerwca 2007 r. (k-(...) i (...)) Sąd zobowiązał skarżących do uiszczenia kwoty 200 zł, tytułem wpisu sądowego od wniesionej skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia. Powyższe pisma zostały doręczone skarżącym w dniu 2 lipca 2007 r. (k-(...) i (...)).

Mimo to I. S. i P. S. nie uiścili wpisu sądowego od skargi w terminie zakreślonym w zarządzeniu Przewodniczącego Wydziału z dnia 22 czerwca 2007 r., ponieważ, jak wynika z akt sprawy, termin do dokonania wskazanej wyżej czynności upłynął bezskutecznie w dniu 9 lipca 2007 r. Okoliczność tą potwierdza sporządzona w dniu 7 sierpnia 2007 r. notatka starszego sekretarza sądowego (k-(...)).

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł, jak w sentencji postanowienia.