Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2007 r.
I SA/Wa 1030/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na decyzję Rektora Uniwersytetu (...) z dnia (...) stycznia 2006 r. nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy studentów postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

M. B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Rektora Uniwersytetu (...) ("Rektora") z dnia (...) stycznia 2006 r. nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy studentów.

Odpowiadając na skargę Rektor wniósł o umorzenie postępowania sądowego z uwagi na fakt, iż decyzją z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) uwzględnił skargę w całości.

Uzasadnienie prawne

W tym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", organ którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy (autokontrola).

Z instytucji tej skorzystał Rektor, uchylając własną decyzję z dnia (...) stycznia

2006 r. oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Dyrektora Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów (...) z dnia (...) listopada 2005 r. Rozstrzygnięcie to odpowiada w całości żądaniu skargi.

W ten sposób wszczęte postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe, co obliguje Sąd do jego umorzenia na podstawie art. 161 § 3 p.p.s.a.