Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
I SA/Wa 1028/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia (...) na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) listopada 2005 r., nr (...) w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków postanawia

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić Stowarzyszeniu (...) kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie (...) pismem z dnia 30 grudnia 2005 r. wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) listopada 2005 r., nr (...) w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków układu ruralistycznego wsi K. (...) i (...), w granicach historycznych wraz z otoczeniem.

W odpowiedzi na skargę Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniósł o jej odrzucenie podnosząc, że Stowarzyszenie (...) nie brało udziału w postępowaniu administracyjnym w niniejszej sprawie zarówno przed organem pierwszej jak i drugiej instancji. Organ zaznaczył, że zgodnie z art. 31 § 1 k.p.a. organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wskazał, że z akt sprawy wynika, iż Stowarzyszenie (...) jest stowarzyszeniem zwykłym i nie posiada odrębnej od jego członków osobowości prawnej. Członkowie tego Stowarzyszenia nie są innymi osobami w stosunku do stron postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu ruralistycznego wsi K. (...) i (...).

Organ podkreślił ponadto, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowieniem z dnia (...) grudnia 2005 r. utrzymał w mocy postanowienie (...) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia (...) maja 2005 r. odmawiające dopuszczenia Stowarzyszenia (...) do udziału w postępowaniu w tej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 50 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym, jak również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi.

W ocenie Sądu skarga Stowarzyszenia (...) na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) listopada 2005 r. w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków układu ruralistycznego wsi K. (...) i (...), w granicach historycznych wraz z otoczeniem jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu, wniesiona bowiem został przez podmiot nieposiadający legitymacji do jej złożenia.

Zaznaczyć trzeba, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 487/06 oddalił skargę Stowarzyszenia (...) na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) grudnia 2005 r. utrzymujące w mocy postanowienie (...) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia (...) maja 2005 r., odmawiające dopuszczenia Stowarzyszenia (...) do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisu układu ruralistycznego w K. do rejestru zabytków, prowadzonego przez (...) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w G. Powyższy wyrok uprawomocnił się z dniem 19 maja 2007 r.

Stwierdzić zatem należy, że Stowarzyszenie (...) nie było stroną postępowania administracyjnego zakończonego decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) listopada 2005 r. Skarga na przedmiotową decyzję wniesiona więc została przez podmiot niemający legitymacji do jej złożenia, wobec czego jest ona niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 58 § 1 pkt 6 i art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.