Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2008 r.
I SA/Wa 1027/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Iwona Kosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy Miasta G. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Prezydent Miasta G., reprezentujący Miasto G., złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Budownictwa z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości. Równocześnie skarżący wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia tej skargi. Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do złożenia skargi. W dniu 6 września 2007 r. skarżący złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie zażalenie na powyższe postanowienie. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 6 listopada 2007 r. sygn. akt I OZ 813/07 oddalił złożone zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zaskarżona decyzja Ministra Budownictwa została doręczona skarżącemu w dniu 17 kwietnia 2007 r. (zgodnie z datą na potwierdzeniu odbioru), zaś skarga została nadana w Urzędzie Pocztowym w dniu 24 maja 2007 r., a więc z przekroczeniem 30-dniowego terminu określonego wyżej, który upłynął 17 maja 2007 r.

Skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu na mocy art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.).

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, jak w sentencji.