Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2008 r.
I SA/Wa 1015/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Joanna Skiba (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Asesor WSA Joanna Skiba (spr.) po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. K. o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie ze skargi B. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia: odmówić podjęcia zawieszonego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 20 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie sądowe w sprawie sygn. akt I SA/Wa 1015/07 do czasu ustalenia następców prawnych zmarłej I. M. (uczestniczki postępowania).

W dniu 4 kwietnia 2008 r. W. K. działając jako pełnomocnik skarżącej B. K., złoży w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania sądowego. W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik skarżącej wskazał, że B. K. pismem z dnia 1 kwietnia 2008 r. złożyła w Sądzie Rejonowym (...) W. (...) wniosek o stwierdzenie nabycia przez nią spadku po zmarłej I. M., w związku z czym dalsze odkładanie terminu rozpoznania sprawy sygn. akt I SA/Wa 1015/07 jest nieuzasadnione.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zauważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 128 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności w razie śmierci strony - od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

W niniejszej sprawie przyczyna zawieszenia trwa nadal ze względu na brak następców prawnych (spadkobierców) zmarłej I. M. Samo złożenie do sądu powszechnego wniosku o stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej jest niewystarczające do podjęcia zawieszonego postępowania, gdyż za następcę prawnego (spadkobiercę) uznanym można być dopiero po potwierdzeniu tego faktu prawomocnym orzeczeniem sądu tj. postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wobec braku prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku określającego następców prawnych (spadkobierców) I. M., uznać należy, że w chwili obecnej brak jest podstaw do podjęcia zawieszonego postępowania sądowego.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 128 § 1 oraz art. 131 powołanej ustawy, postanowił jak w sentencji.