Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 lutego 2008 r.
I SA/Wa 1005/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rudnicka (spr.).

Sędziowie WSA: Monika Nowicka, Przemysław Mich.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. W.- L. o wykładnię wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 1005/07 w sprawie ze skargi B. W. - L. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez powiat własności nieruchomości zajętej pod drogę postanawia: odmówić wykładni wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 października 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 1005/07 uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Budownictwa z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez Powiat T. z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości położonej w gminie P. stanowiącej działkę nr (...) o pow. (...) m-zajętej pod drogę powiatową.

W piśmie z dnia 11 lutego 2008 r. skarżąca B. W. - L. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o zajęcie stanowiska, czy wyrok z dnia 10 października 2007 r. należy interpretować jako nałożenie na Starostwo Powiatowe w T. obowiązku scalenia działek o numerach (...) i (...) w jedną nieruchomość. A zatem czy Sąd uchylając decyzję Ministra Budownictwa z dnia (...) kwietnia 2007 r. zobowiązał jednocześnie Starostwo Powiatowe w T. do przywrócenia stanu pierwotnego sprzed podziału działki nr (...).

Sąd zakwalifikował wskazane wyżej pismo jako wniosek o wykładnię wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Konieczność dokonania wykładni, której podlega zarówno sentencja wyroku jak i jego uzasadnienie, zachodzi zatem wówczas, gdy treść tego orzeczenia jest sformułowana w sposób niejasny, który może budzić wątpliwości co do samego rozstrzygnięcia, zakresu powagi rzeczy osądzonej, a także sposobu jego wykonania. Wykładnia treści wyroku może zmierzać jedynie do usunięcia wątpliwości co do treści wyroku, nie może natomiast prowadzić do zmiany rozstrzygnięcia sprawy.

Zważywszy, że tego typu okoliczności w sprawie nie zachodzą i w ocenie Sądu samo rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapadłe w dniu 10 października 2007 r. jak i jego uzasadnienie nie wywołują wątpliwości interpretacyjnych co do treści wyroku, zatem wniosek B. W. - L. nie zasługuje na uwzględnienie.

W sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 10 października 2007 r. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Budownictwa z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia (...) października 2006 r. nr (...) stwierdzającą nabycie z mocy prawa przez Powiat T. z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości położonej w gminie P. stanowiącej działkę nr (...) o pow. (...) m-zajętej pod drogę powiatową. Treść tego wyroku oraz sposób jego wykonania nie budzi wątpliwości. Wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji nakłada na właściwy organ obowiązek ponownego rozpatrzenia sprawy w oparciu o uzupełniony materiał dowodowy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz kierując się wskazaniami Sądu co do dalszego postępowania wyrażonymi w uzasadnieniu wyroku z dnia 10 października 2007 r.

Wskazać należy, że wykładnia nie może sprowadzać się do udzielenia przez Sąd szczegółowych wyjaśnień, co do dalszego prowadzenia postępowania przez organy administracyjne oraz sposobu ponownego rozstrzygnięcia sprawy.

Nie mieści się w ramach wykładni, o jakiej mowa w wyżej wskazanym przepisie art. 158, wyjaśnienie przez Sąd powodów zajętego w sprawie merytorycznego stanowiska, które legło u podstaw rozstrzygnięcia, skoro zostało ono w sposób jasny uzasadnione w jego motywach (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lipca 2001 r. sygn. akt II SAB 57/98, Lex nr 75533).

Mając powyższe na względzie Sąd na podstawie art. 158 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji postanowienia.