Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 lipca 2007 r.
I SA/Wa 1003/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Nowicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2005 r., sygn. akt. I SAB/Wa 109/05 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 7 maja 2007 r. J. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2005 r., sygn. akt. I SAB/Wa 109/05.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wniosło o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") sąd odrzuca skargę jeżeli z innych przyczyn wniesienie jej jest niedopuszczalne. Niedopuszczalność ta występuje w szczególności jeżeli skarga zostanie wniesiona bez wyczerpania środków zaskarżenia, jakie przysługiwały stronie w postępowaniu administracyjnym.

W przedmiotowej sprawie - zgodnie z treścią art. 154 § 1 p.p.s.a - skarżąca przed wniesieniem skargi do Sądu była zobowiązana do wezwania pisemnie organu do wykonania wyroku. Powyższego obowiązku skarżąca jednak nie dopełniła. W związku z powyższym, wskutek niewyczerpania środków zaskarżenia, wniesienie skargi do Sądu było niedopuszczalne.

Mając na uwadze powyższe, należało skargę odrzucić na podstawie art. 58 §

1 pkt 6 powołanej ustawy.