Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1473837

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 29 maja 2014 r.
I SA/Sz 97/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Wojciechowska (spr.).

Sędziowie WSA: Marzena Kowalewska, Elżbieta Woźniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 29 maja 2014 r. sprawy ze skargi G. G. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności finansowych z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych za lata 2005 - 2006

I.

uchyla zaskarżoną decyzję,

II.

stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu,

III.

zasądza od Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz skarżącego G. G. kwotę (...) ((...)) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

G G, dalej "rolnik", złożył w dniu 15 czerwiec 2005 r. wniosek o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt na rok 2005, dalej "wniosek o płatności", gdzie na działce A zgłosił w plonie głównym i w międzyplonie żyto ozime. Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla powiatu goleniowskiego z siedzibą w Nowogardzie, dalej "Kierownik biura ARiMR" wydał w dniu 12 czerwca 2006 r. decyzję nr (...) o przyznaniu tej płatności na rok 2005. Płatność została przekazana na rachunek rolnika w dniu 29 czerwca 2006 r.

Rolnik złożył w dniu 26 kwietnia 2006 r. wniosek o przyznanie płatności na rok 2006, gdzie na działce A i C zgłosił w plonie głównym i w międzyplonie żyto ozime. W dniu 29 lipca 2006 r. Kierownik ARiMR wezwał rolnika do usunięcia nieścisłości w złożonym wniosku o płatności bezpośrednie odnośnie powierzchni działki A. W dniu 3 sierpnia 2006 r. rolnik złożył korektę wniosku o płatności bezpośrednie, gdzie wskazał deklarację rośliny w plonie głównym na działce A- żyto. Kierownik ARiMR wydał w dniu 13 grudnia 2006 r. decyzję nr (...) o przyznaniu tej płatności na rok 2006. Płatność została przekazana na rachunek rolnika w dniu 14 lutego 2007 r.

Rolnik złożył w dniu 11 maja 2007 r. wniosek o przyznanie płatności na rok 2007, gdzie na działce A i B zgłosił w plonie głównym oraz w międzyplonie żyto ozime. Kierownik ARiMR wezwał w dniu 24 sierpnia 2007 r. rolnika do złożenia wyjaśnień w związku z wykonaniem obowiązków odnośnie realizacji pakietu K01 w 2006 r. związku z deklaracją tej samej rośliny w plonie głównym na działce A i B na 2007 r. Rolnik wyjaśnił, że pomylił się przy wpisywaniu rośliny w plonie głównym na działce A i B, wpisał żyto ozime, a faktycznie było to pszenżyto jare. Kierownik ARiMR wezwał w dniu 13 września 2007 r. rolnika do złożenia wyjaśnień w zakresie wykrytych nieścisłości w złożonym wniosku o płatność do gruntów rolnych (JPO) i z tytułu pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na 2007 r. W dniu 19 września 2007 r. rolnik złożył oświadczenie, że działki o nr 12, 203, 253 uprawia rolniczo, a ich powierzchnię deklaruje we wniosku. Kierownik ARiMR wydał w dniu 25 stycznia 2008 r. decyzję o przyznaniu tej płatności na rok 2007.

W dniu 15 marca 2013 r. kierownik ARiMR zawiadomił na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), dalej "k.p.a.", oraz art. 29 ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 z późn. zm.), dalej "ustawa o ARiMR", rolnika o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kwot nienależnie pobranych płatności z tytuł wspierania przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt na mocy decyzji nr:

- (...) z dnia 12 kwietnia 2006 r.;

- (...) z dnia 13 grudnia 2006 r.

W ww. zawiadomieniu Kierownik ARiMR poinformował rolnika na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. o prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o złożeniu stosownych wyjaśnień w sprawie. Ww. zawiadomienie doręczono rolnikowi w dniu 18 marca 2013 r. Rolnik wyjaśnił, że kwoty pobrał należnie i prowadzi rejestr działań agrotechnicznych, zaś pracownik Agencji podpisał dokument, iż wszystko jest w porządku. Kierownik ARiMR wezwał w dniu 22 marca 2013 r. rolnika do okazania dokumentów, na jakie się powoływał w ww. wyjaśnieniach oraz podania, którego z toczących się postępowań o ustalenie nienależnie pobranych kwot dotyczą. Rolnik wyjaśnił, że nie stawi się w organie i nie ma co wyjaśniać po upływie kilku lat od pobrania pieniędzy. Pracownik Agencji zatwierdził przyjęcie dokumentów i wszystko było w porządku.

Kierownik ARiMR w dniu 18 czerwca 2013 r. wydał decyzję, w której ustalił rolnikowi kwotę nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji z tytuł wspierania przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt w łącznej wysokości (...) zł.

W uzasadnieniu decyzji Kierownik ARiMR podał, że rolnik składając wniosek o płatności zobowiązał się do spełnienia warunków otrzymania tej płatności określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809 z późn. zm.), dalej "rozporządzenie". Kierownik ARiMR opisał wnioski o płatność za lata 2005-2007. Kierownik ARiMR przytoczył treść pkt d oraz e załącznika nr 1- II. zadania realizowane w ramach pakietów lub wariantów, 5. zadania realizowane w ramach pakietu-ochrona gleb i wód, 2) wariant K01b i K01c-na gruntach ornych w brzmieniu obowiązującym nadanym przez tekst pierwotny rozporządzenia opublikowany w Dz. U. Nr 174, poz. 1809:

d)

zabiegi agrotechniczne można wznowić w terminie od dnia 1 marca; międzyplony muszą być przyorane,

e)

międzyplony należy stosować w zmianowaniu na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat oraz treść pkt d, e oraz f ww. załącznika nr 1 w brzmieniu nadanym przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 179):

d)

zabiegi agrotechniczne można wznowić w terminie od dnia 1 marca;

e)

międzyplony muszą być przyorane z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym;

f)

międzyplony można stosować przemiennie na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat.

Kierownik ARiMR wskazał, że w trakcie weryfikacji spraw za lata 2005-2007 zaistniało podejrzenie nieprzyorania międzyplonu, co oznaczało brak realizacji jednego z podstawowych zadań pakietu K01. Kierownik ARiMR opisał złożone wnioski o płatność za lata 2005-2007 wraz wyjaśnieniami rolnika złożonymi w sprawie o przyznanie płatności na 2007 r.

Kierownik ARiMR przytoczył treść art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o ARiMR i wskazał, że rolnik w latach 2006 i 2007 nie wywiązał się z realizacji zadań w realizacji pakietu rolnośrodowiskowego w postaci nie przyorania międzyplonu oraz że międzyplony należy stosować w zmianowaniu na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia.

Kierownik ARiMR przytoczył treść § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia i wskazał, że w związku z powyższym płatność rolnośrodowiskowa za pakiet K01b (międzyplon ozimy) za 2005 r. i 2006 r. podlega zwrotowi w części dotyczącej powierzchni, na której wystąpiła niezgodność, tj. 2,08 ha za 2005 r. i 2,57 ha za 2006 r. Kierownik ARiMR przywołał treść art. 73 ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (Dz. U. WE L 141 z 30 kwietnia 2004 r. str.18), dalej "rozporządzenie nr 796/2004" dotyczących zasad zwrotu pobranych płatności. Kierownik ARiMR wskazał, że przyznanie płatności za 2005 r. i 2006 r. nie nastąpiło z pomyłki organu, bowiem w dniu wydawania decyzji na lata 2005 i 2006 organ nie posiadał informacji, z których wynikałoby, że rolnik nie spełni wymogu dotyczącego realizacji wariantu K01b w latach 2006 i 2007. Kierownik ARiMR podał, że wyjaśnienie rolnika, że w 2007 r. pomyłkowo zadeklarował żyto ozime w plonie głównym nie może być uznane za oczywisty błąd w rozumieniu art. 19 rozporządzenia nr 796/2004. Kierownik ARiMR wskazał, że w latach 2006 i 2007 rolnik z własnej inicjatywy nie dokonał żadnej zmiany rośliny zadeklarowanej w plonie głównym ani nie poinformował niezwłocznie na piśmie organu o takim fakcie. Zdaniem Kierownika ARiMR, skoro rolnik zadeklarował żyto ozime w plonie głównym w latach 2006- 2007 to jest to równoznaczne z tym, że żyto ozime zadeklarowane w międzyplonie w latach 2005- 2006 nie zostało przyorane. Rolnik nie realizował w latach 2006-2007 pakietu K01, nie stosował na przedmiotowych działkach przemienności i przeorania międzyplonów zgodnie z zasadami agrotechnicznymi. Kierownik ARiMR podał, że uprawa żyta ozimego w województwie zachodniopomorskim musi przejść proces jarowizacji w niskich temperaturach, by wydać plon w następnym sezonie wegetacyjnym. W związku z tym przyoranie żyta ozimego, jako międzyplonu wiosna i ponowny jego siew w plonie głównym z rolniczego punku widzenia nie ma sensu, gdyż nie nastąpiłoby przejście do fazy generatywnej rozwoju. Kierownik ARiMR wskazał, że nie zaistniały też przesłanki dobrej wiary po stronie rolnika w sprawie zgodnie z art. 73 ust. 5 rozporządzenia nr 796/2004 oraz przesłanki zwolnienia rolnika z obowiązku zwrotu pobranej płatności na podstawie art. 39 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz.U.UE.L 153 z 30 kwietnia 2004 r.), dalej "rozporządzenie nr 817/2004", oraz art. 47 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Kierownik ARiMR przedstawił sposób wyliczenia płatności do zwrotu pobranych w 2005 r. i 2006 r. Kierownik ARiMR podał, że od kwoty pobranych nienależnie lub nadmiernie płatności przez rolnika należne są odsetki, jak od zaległości podatkowych oraz wskazał przepisy w tym zakresie.

Rolnik złożył odwołanie od powyższej decyzji i podał, że w latach 2004-2006 wyjaśniał tę sprawę w biurze ARiMR. Prosił pracownika Agencji by pojechał z nim w pole, aby stwierdził, że żyto zostało zaorane. Pracownik Agencji odmówił, gdyż uznał wyjaśnienia rolnika za wystarczające.

Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydał w dniu 18 listopada 2013 r. decyzję, w której utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Organ odwoławczy przedstawił stan faktyczny w sprawie i wskazał, że płatności za lata 2005-2006 zostały pobrane nienależnie przez rolnika oraz ich zwrot nie uległ przedawnieniu na podstawie art. 73 ust. 5 rozporządzenia nr 796/2004. Organ odwoławczy podał, że rolnik występując o przyznanie płatności, każdorazowo podpisywał zobowiązanie (część wniosku) do nieprzerwanego, pięcioletniego przestrzegania warunków uczestnictwa w programie rolnośrodowiskowym. Jednym z warunków uczestnictwa w tym programie jest nakaz przestrzegania wymogów przewidzianych dla poszczególnych pakietów w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Nakaz ten dla wariantu K01b-międzyplon ozimy obejmuje, m.in. bezwzględny nakaz przyorania międzyplonów, z wyjątkiem uprawy w systemie bezorkowym (ten wyjątek nie występuje w sprawie). Według organu odwoławczego, okoliczność, że w roku kolejnym rośliną w plonie głównym jest odmiana ozima oznacza, iż nie doszło do przyorania międzyplonu. Wynika to wprost z zasad prawidłowej agrotechniki i cyklu wegetacyjnego zbóż w odmianach ozimych, wymagających jarowizacji dla wytworzenia kwiatostanów. Oznacza to, że zboże ozime plonujące w danym roku musiało zostać wysiane jesienią roku poprzedniego i nie zostało przyorane w okresie wiosennym. Organ odwoławczy podał, że nie uznał wyjaśnień rolnika złożonych przy rozpoznawaniu wniosku na 2007 r. za dowód do podważenia zapisów pierwotnego wniosku, że w plonie główny w 2007 r. faktycznie uprawianą rośliną było pszenżyto jare. Zdaniem organu odwoławczego, błąd wskazany przez rolnika nie mógł pojawić się równocześnie we wniosku o płatność rolnośrodowiskową oraz we wniosku o płatność do gruntów rolnych. Tym bardziej, że wniosek składany był już po siewie i rolnik powinien mieć wiedzę o prowadzonych uprawach w gospodarstwie. Organ odwoławczy wskazał, że sytuacja w roku poprzednim była analogiczna, co świadczy o tym, iż zadeklarowanie tej samej uprawy w plonie głównym w kolejnym sezonie wegetacyjnym nie było omyłką pisarską powstałą przy wypełnianiu wniosku, lecz stanowiło świadome działanie rolnika. Organ odwoławczy podał, że płatności nie zostały przyznane na skutek pomyłki organu, gdyż przedmiotowe płatności odpowiadały zapisom wniosków złożonych przez rolnika i w dacie ich przyznawania zgodnie z ówczesną wiedzą organu odpowiadały odnośnym regulacjom. Organ odwoławczy wskazał, że nie zaistniały przesłanki z art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 817/2004 uzasadniające zwolnienie rolnika z obowiązku zwrotu płatności. Organ odwoławczy stwierdził, że:

1. Rolnik we wniosku na 2005 r. zadeklarował na działce A o pow. 0,30 ha nr ew. (...) i działce B o pow. 3,58 ha nr ew. (...) obręb G międzyplon ozimy;

2. Rolnik we wniosku na 2006 r. zadeklarował żyto ozime w międzyplonie na działce A o pow. 0,30 ha, B o pow. 1,80 ha i C o pow. 1,78 ha na tych samych działkach ewidencyjnych, co rok wcześniej (działka A o nr ew. (...), B i C o nr ew. (...)). Jednocześnie na działkach A i B o łącznej pow. 2,08 ha w plonie głównym zadeklarowana została ta sama roślina, którą wysiano na tych gruntach w międzyplonie 2005 r.

3. Rolnik we wniosku na 2007 r. zadeklarował identyczną uprawę na działce A i B o łącznej pow. 2,57 ha (działka A o nr ew. (...), działka B nr o ew. (...)), oznacza to, że na wskazanej działce w 2007 r. w plonie głównym wystąpiła ta sama roślina co w międzyplonie deklarowanym w 2006 r.

Według organu odwoławczego, okoliczność, że plonie głównym rolnik zadeklarował odmianę ozimą oznacza, iż nie doszło do przyorania międzyplonu. Wymogi programu rolnośrodowiskowego w wariancie K01b konieczne jest przyoranie międzyplonu po wznowieniu zabiegów agrotechnicznych od dnia 1 marca danego roku, nie było możliwe wysianie i uzyskanie plonu żyta ozimego w jednym roku. Uprawa rośliny ozimej w plonie głównym oznacza, że nie został dopełniony obowiązek przyorania międzyplonu wiosną, co należy uznać za zaprzestanie realizacji pakietu objętego wnioskiem na danej działce rolnej. Tym samym płatności za 2005 r. i 2006 r. do wskazanych wyżej powierzchni zostały przyznane i wypłacone nienależnie. Organ odwoławczy przedstawił sposób wyliczenia nienależnie wypłaconych płatności oraz wskazał przepisy dotyczące odsetek od tych płatności.

Rolnik złożył skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie i wskazał, że nie zgadza się z nią.

W odpowiedzi na skargę, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniósł o jej oddalenie i podtrzymał argumentację jak w zaskarżonej decyzji.

Sąd wskazał, co następuje:

Zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związanym zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Wskazać należy, że organ administracyjny zobowiązany jest do prowadzenia postępowania administracyjnego przez organ administracji zgodnie z przepisami k.p.a., w tym art. 7, art. 8 i 9. Zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie organ podatkowy naruszył ww. przepisy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności finansowych z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych winno wskazywać dokładnie jakich lat dotyczy. Okoliczność wskazania w tym zawiadomieniu numerów decyzji i ich dat nie jest wystarczająca. Zdaniem Sądu, oprócz zebrania dokumentów organ winien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i wezwać stronę do złożenia wyjaśnień, podając przy tym zasadniczy powód, który był podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego. Samo powiadomienie, że może rolnik może złożyć stosowne wyjaśnienia w sprawie bez wskazania, czego mają one dotyczyć narusza art. 9 k.p.a. Z zasad ogólnych wynika, że w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Brak powiadomienia rolnika jakiej dokładnie kwestii mają dotyczyć jego wyjaśnienia skutkował tym, że rolnik odniósł się do wyjaśnień składanych przez niego w 2007 r. dotyczących realizacji pakietu K01 w 2006 r. odnośnie nieścisłości wykrytych przy rozpoznawaniu wniosku za 2007 r., zaś przedmiotem postępowania w sprawie był zwrot płatności za lata 2005-2006, co wynikało z uzasadnienia decyzji organu pierwszej instancji. Zdaniem Sądu, wyjaśnienia rolnika wówczas złożone mogły mieć jedynie wpływ na sprawę tych płatności za 2006 r. i nie mają one wpływu na wniosek złożony w 2005 r. Dlatego ważne jest aby organ dążył do wyjaśnienia kwestii zapisów we wnioskach za 2005 i 2006 odnośnie upraw zadeklarowanych w plonie głównym i międzyplonie, w tym przez porównanie zapisów we wnioskach dotyczących płatności JPO i ONW w latach 2005-2006 odnośnie zadeklarowanych upraw na kwestionowanej działce. Nieprawidłowym jest zarzucanie rolnikowi, że nie przedstawił rejestru działalności rolnośrodowiskowej, czy też zmiany do wniosku rolnośrodowiskowego, w sytuacji gdy organ tego nie żądał (str. 5 decyzji organu I instancji). Organ winien również przeprowadzić analizę zapisów w rejestrze działalności rolnośrodowiskowej.

Wskazać należy, że organ winien wyjaśnić status kwot podlegających zwrotowi, czy są płatności te były nienależne czy też nadmierne. Decyzja organu pierwszej instancji nie zawiera wskazania charakteru płatności podlegających zwrotowi, zaś w decyzji organu odwoławczego podano, że są to płatności pobrane nienależnie bez uzasadnienia tej kwestii. Organ winien też wyjaśnić kwestię możliwości zwrotu pobranych płatności wobec braku wzruszenia decyzji o tych płatnościach w trybie nadzwyczajnym. Organ również powinien wyjaśnić zastosowanie konkretnej treści załącznika nr 1 rozporządzenia w przedmiotowej sprawie z uwagi na zmianę stanu prawnego w 2005 r., gdyż w organ pierwszej instancji zarzucił rolnikowi oprócz braku przyorania międzyplonu, także brak przemienności upraw na kwestionowanej działce. Ponadto, wskazać należy, że skoro organ stwierdził nieprawidłowość w zgłoszeniu uprawy w plonie głównym, analizując zapisy wniosku na 2007 r., tak samo mógł to uczynić podczas oceny wniosku na 2006 r. Zdaniem Sądu, organ winien zbadać ponownie przesłanki z art. 73 rozporządzenia nr 796/2004 i raz jeszcze je ocenić pod kątem pomyłki (błędu) organu oraz wyjaśnić czy ewentualny błąd dotyczył stanu faktycznego związanego z obliczeniem danej płatności.

Wskazać należy także, że rolnik zobowiązał się do przestrzegania warunków programu rolnośrodowiskowego przez 5 lat od 2005 r., kiedy to złożył pierwszy wniosek. Organ winien wyjaśnić w jakim terminie międzyplon, zgłoszony we wniosku za 2005 i 2006 r., powinien być zaorany, czy przeoranie międzyplonu powinno nastąpić w roku złożenia wniosku, czy też w następnym. Należy wyjaśnić czy przyznanie płatności następuje na dany rok kalendarzowy, czy też przyznanie płatności wiąże się z prawidłowymi zabiegami agrotechnicznymi następującym także w roku następnym po złożeniu wniosku. Gdyby przyznanie płatności wiązało się ściśle z rokiem kalendarzowym, na który przyznano płatność, to wniosek na 2005 r. należałoby uznać za prawidłowy, tak samo jak jego realizację w 2005 r. i nie byłby możliwy zwrot przyznanej płatności. Kwestia ta ma znaczenie, wobec stwierdzenia faktu, że mimo nieprawidłowości ujawnionych podczas rozpoznania wniosku na 2007 r., organ dokonał przyznania i wypłaty płatności na 2007 r. (bez pomniejszeń), nie dokonał zawieszenia płatności na podstawie § 17 rozporządzenia oraz nie dokonał wszczęcia postępowania zwrotu wypłaconej płatności za 2007 r., zaś wszczął postępowanie co do lat 2005-2006. Podkreślić należy, że w decyzji organu pierwszej instancji wskazuje się na nieprawidłowości wniosku za 2006 i 2007, a wywodzi się z tego faktu konsekwencje w postaci obowiązku zwrotu płatności za lata 2005-2006. Jeżeli organ uznaje, że zapisy wniosku na 2007 r. miały istotny wpływ na kwestię zwrotu płatności za lata ubiegłe, powinien przekonywująco uzasadnić swoje stanowisko.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy, organ zobowiązany jest wyjaśnić kwestie, o których wyżej mowa oraz przeprowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z przepisami k.p.a.

Mając na uwadze powyższe rozważania i uznając, że w sprawie doszło do naruszenia przez organ przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit.c i art. 152 p.p.s.a. O kosztach orzeczono na podstawie 200 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.