Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2621962

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 19 lutego 2019 r.
I SA/Sz 947/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. C. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w podatku od nieruchomości za 2006 r. wraz z odsetkami za zwłokę postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 8 listopada 2018 r. (data nadania w UP) W. C. wniósł skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w podatku od nieruchomości za 2006 r. wraz z odsetkami za zwłokę.

Wraz ze skargą Skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 15 stycznia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, odmówił Skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z unormowaniem art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018.1302 dalej jako: "p.p.s.a."), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika z akt sprawy, zaskarżone postanowienie zostało doręczone skarżącemu dnia 8 października 2018 r. W treści postanowienia zawarto pouczenie o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu. W pouczeniu tym, w szczególności zawarto informację, że skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia postanowienia. Termin do wniesienia skargi upływał w dniu 7 listopada 2018 r., który to dzień nie był sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy. Tymczasem skarga została nadana w Urzędzie Pocztowym w dniu 8 listopada 2018 r., czyli z uchybieniem terminu.

Skarżący wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, prawomocnym postanowieniem z dnia 15 stycznia 2019 r. odmówił Skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Wobec powyższego skarga, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., podlega odrzuceniu, jako wniesiona po upływie terminu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.